Miljøterapi

Miljøterapi er en systematisk og gjennomtenkt tilrettelegging av miljøets; psykologiske, sosiale og materielle/fysiske betingelser i forhold til individets eller gruppens situasjon og behov. Hensikten med miljøterapien er å fremme individenes muligheter for læring, mestring og personlig ansvar. Det kan forstås som et arbeid som handler om å legge tilrette eller organisere, slik at endring og utvikling blir mulig. Miljøterapi kan brukes på mange ulike områder, og bidrar til mestring av nye samhandlingsferdigheter mellom brukeren og omgivelsene. Miljøterapi har viktige terapeutiske egenskaper som egner seg spesielt godt til mennesker som har opplevd f.eks; komplekse traumer, PTSD, relasjonsskader, ulike typer misshandling og/eller trenger psykisk helsehjelp.

 

Miljøterapi  er en kompleks og krevende terapiform. Vi ser det som viktig at personer som arbeider med miljøterapi har kompetanse og ferdigheter innenfor et bredt teoretisk og metodisk spekter, og som samtidig er i stand til faglig kritisk refleksjon omkring de terapeutiske tiltakene. Miljøterapi er ikke avgrenset til et enkelt fysisk område, men er den totale konteksten hvor bruker og terapeut til enhver tid kan være i samhandling for å skape vekst. Det kan med andre ord være alt som er rundt brukeren, alle de fysiske, psykologiske og sosiale omgivelsene som han/hun befinner seg i. Mentalisering er en av hovedessensene i miljøterapi. Der mentalisering kan forstås som evnen til å se seg selv fra utsiden og andre fra innsiden, dette vil kunne reduserer brukerens opplevelse av avmakt, og videre forebygge aggresjon og vold.

 

Det sees på som viktig at alle mennesker skal få muligheter til å realisere seg selv, uavhengig av utdanning, kjønn, rase, seksuell legning og religion.